ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ကြေငြာ ထုတ်ပြန်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အားလုံးအတွက် သိစေရန် အချက်များ။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသစ် ရယူရန်လိုအပ်ချက်များ….

(၁)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိူးအစားလိုက် လျှောက်ထားရယူရန် လိုအပ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) သ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၆) နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ၎င်းအား ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးသူရှိရမည်။
(ခ) က -၁” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(စက်စွမ်းအား ၁၁၀ စီစီနှင့်အောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွင့်) ရယူလိုသူသည်။
(၁) အသက်(၁၆)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂) “သ”လိုင်စင် ရရှိထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၃) သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်းတက်ရောက်၍ စစ်ဆေးမှုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) က ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
သ ” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက် ရာက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
က-၁” လိုင်စင်သက်တမ်း(၂)နှစ်ပြည့်ပြီး(အသက်၁၈နှစ်ကျော်ပြီးသူ)မှ က ”လိုင်စင် လျှောက်ထားလာပါကလှဲလှယ်ထုတ်ပေး ရမည် ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)”ခ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
“သ”လိုင်စင်သက်တမ်း (၃)လပြည့်ပြီး သတ်မှတ်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
“က” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)လပြည့်ပြီးပါကလည်း “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(င) ဂ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
သ ” လိုင်စင်တင်ပြနိုင်ရမည့်အပြင် မောင်းနှင်ခွင့်ရလိုသော စက်ယန္တရားကြီးများ၊ စက်တပ် ယာဉ်ကြီးများကို မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(စ) ဃ ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည်။
ခ ” လိုင်စင်သက်တမ်း(၃)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ခ” လိုင်စင်သက်တမ်း (၃)နှစ် ပြည့်ပါက ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လျှာက်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းလိုင်စင်ဖြင့် တက္ကစီယာဉ်မောင်းလိုပါက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဆ)”င”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရလိုသူသည်”ဃ”လိုင်စင်သက်တမ်း (၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ တဆက်တည်းသက်တမ်းရှိ “ခ”ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်(၅)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့် အပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား(သို့မဟုတ်) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများကို ပါအာင်မြင်ရမည်။

(ဇ)လက်မှတ်ရောင်း(သို့)စပယ်ယာလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသား(သို့) ဧည့်နိုင်ငံသား (သို့) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

(ဈ)”ဌ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုသူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည့်အပြင် အမောင်းသင်လိုင်စင် ရယူပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ထရော်လဂျီ၊ ထရပ်တာများ မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

(ည)တပ်မတော် (ကြည်း/ရေ/လေ)၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရရှိထားပြီးသူသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေ အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ-၆၂ အရ သင့်လျော်သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။”သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူရန်မလို။
တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းနှင့်အညီ အောက်ပါ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားများကိုလျှောက်ယူနိုင်သည်-
(၁)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အနည်းဆုံးသက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိသူသည် “ခ”ယာဉ် မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။
(၂)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အနည်းဆုံးသက်တမ်း သုံးနှစ်ရှိသူသည် တက္ကစီယာဉ် မောင်းနှင်ရန်မှအပ ” ဃ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုလျှောက်ယူနိုင်သည်။
(၃)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းအနည်းဆုံးငါးနှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နှုတ်ထွက်ပြီးသူသည် “င”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။(၄)တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတစ်နှစ်မပြည့်သူသည် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရယူလိုလျှင်”သ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူ ရမည်။

(ဋ)၁၉၉၇ ခုနှစ်က အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအား အပြန်အလှန် အသိအမှတ် ပြုရေး သဘောတူစာချုပ် (Agreement on the Mutal Recognition of Domestic Driving Licences Issued by ASEAN Countries) ”အရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပြည်တွင်းမှထုတ်ပေးသည့် Smart Card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်၍ မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။

(ဌ)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် International Driving Permit (IDP) ရယူရန်လိုအပ်ချက်များ-
(၁)သက်တမ်းရှိ ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။
(၂)သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် မိတ္တူ။ (လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ရောက်ရှိနေပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၃)လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ။
(၄)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ်အတွက် ကျသင့်ငွေ $ (20)နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ။

(ဍ)နိုင်ငံခြားလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်သို့ ကူးပြောင်းလိုလျှင်လိုအပ်ချက်များ –
(၁)နိုင်ငံခြားလိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။
(၂)Passport မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။
(၃)ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ။
(၄)နိုင်ငံခြားသား၏သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှလျှောက်လွှာ။
(၅)US $( 50 ) နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် လိုင်စင်ကတ်ဖိုး ၁၂၀၀ ကျပ်။

(ဎ)သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်လျှောက်ထားလိုလျှင် လိုအပ်ချက်များ-
(၁)သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှ လျှောက်လွှာ။
(၂)သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်။
(၃)သံတမန် Passport မိတ္တူ။
(၄)သံတမန်စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ။
(၅)သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လိုင်စင်မိတ္တူ။
(၆)ကျပ်ငွေ (၁၂၀၀ိ/-)။

(ဏ)မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတက်သင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးသတ်မှတ်ခြင်း-
(၁) ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း မှတ်ပုံတင်ကြေး (၁၀၀၀၀၀ိ/-)။

(၂)ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် သက်တမ်းတိုးရန် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည် –

(က)ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ။
(၂)လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ။ နောက်ခံအပြာရောင်
(၃)ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။
(၄)မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) စောင်။

(ခ)အငှားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ
(၂)လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ။ နောက်ခံအပြာရောင်
(၃)အငှားလိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။
(၄)မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) စောင်။

(ဂ)နိုင်ငံခြားသားမှ မြန်မာလိုင်စင် (ခ) သက်တမ်းတိုးရာတွင် လိုအပ်ချက်များ –
(၁)လျှောက်လွှာပုံစံ (၁) စောင်။
(၂)သက်တမ်းရှိ Passport (မိတ္တူ (၁) စောင်)။
(၃)လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ ။နောက်ခံအပြာရောင်။
(၄)မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်မူရင်း။မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပါအစစ်။

၃။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်အမျိုးအစားသက်တမ်း
(က)အမောင်းသင်လိုင်စင်(၁) နှစ်
(ခ)(က) လိုင်စင်(၅) နှစ်
(ဂ)(ခ) လိုင်စင်(၅) နှစ်
(ဃ)(ဂ) လိုင်စင်(၅) နှစ်
(င)(ဃ) လိုင်စင်(၃) နှစ်
(စ) ( င)လိုင်စင်(၃) နှစ်
(ဆ)(ဌ) လိုင်စင်(၅) နှစ်
(ဇ)(စ) လိုင်စင်(၅) နှစ်
(ဈ)အပြည်ပြည်ဆိုင် ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်(၁) နှစ်

#TrustDelivery

#CrdSources ကညန

မြန်မာပြည်အနှံအပြားကယဉ်တိုက် မှု ကားတိုက်မှု သတင်းစုံ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here